Scînteia 26 Aprielie 1985 : Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a sosit, joi după-amiază, la Varșovia

0
83

VARȘOVIA (Agerpres). Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a sosit, joi după-amiază, la Varșovia. Pe aeroportul Okencie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, membrii delegației, persoanele oficiale care îl însoțesc au fost salutați. de tovarășii Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului

Muncitoresc Unit Polonez, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, Henryk Jablonski,
președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone, de alți conducători de partid și de stat polonezi.
Au fost prezenți ambasadorul României la Varșovia și membri ai ambasadei. După intonarea imnurilor de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Polone, tovarășul Nicolae Ceaușescu a trecut în revistă garda militară aliniată în onoarea sosirii sale.

Reprezentanți ai populației Varșoviei, prezenți pe aeroport, au făcut conducătorului partidului și statului nostru o manifestare-de caldă prietenie, ovaționând pentru prietenia tra dițională care leagă partidele, popoarele și țările noastre.

 

 

Lasă un răspuns